Dear customers, we work with artisan pieces so the shipping sometimes will be subject to delays in production, thanks for the patience and have a nice day :)

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Legal policy

Titularitat del portal

Natàlia Rabert Trapé és el titular d'aquest portal web www.tropicgallery.com (en endavant, el Portal). El seu domicili es troba a Casa Camp APT 140 08570 Torelló (Barcelona) i el seu DNI és 47792466F. Pot posar-se en contacte amb el titular del Portal a través del següent e-mail: nataliarabertrape@hotmail.es. El nom de domini a través del qual s'accedeix al present Portal és titularitat de Natàlia Rabert Trapé i per tant està prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes i / o serveis que no siguin titularitat de Natàlia Rabert Trapé, ja que pot causar confusió entre els usuaris finals o fins i tot el descrèdit del titular.

Objecte

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés, navegació i ús de l'esmentat portal per part de tots els usuaris. Si l'usuari no està d'acord amb les mateixes, ha d'abandonar aquest lloc web de Natàlia Rabert Trapé de forma immediata. El fet d'accedir a aquest Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l'usuari dels termes i condicions d'ús del Portal, en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al lloc web. Natàlia Rabert Trapé es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal, tant en la versió en català com en altres idiomes, si les hagués. Per això, Natàlia Rabert Trapé recomana als usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal. El Titular també es reserva la facultat d'oferir determinats productes o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d'aplicació. Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i / o continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització a què, en el menester, renúncia. En particular, el Portal pot deixar d'estar operatiu amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions particulars que siguin d'aplicació.

Accés i ús del portal

L'Usuari declara que entén i comprèn les Condicions Generals aquí enunciades i que disposa de la capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se en els termes establerts en les mateixes i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les condicions generals establertes. El simple accés al Portal, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com: l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin al Portal, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal. L'accés i utilització de determinats apartats d'aquest Portal requereixen el previ registre com a Usuari Autoritzat. En aquests casos, l'Usuari declara que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d'aquest Portal és vertadera, completa i precisa. El Titular adverteix a l'Usuari que podran ser rebutjades les peticions de registre realitzades de forma fraudulenta o en vulneració de normes o drets de tercers, podent a més ser donats de baixa com a Usuaris Autoritzats si infringeixen les presents condicions legals o les advertències i requeriments que els exigeixi el titular respecte a comportaments que vulnerin les polítiques i normes que regeixen aquest portal. En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal, així com tot accés de l'Usuari Autoritzat sota el seu nom d'usuari / accés i contrasenya o des del seu compte, es fa sota l'única i exclusiva de l'Usuari, de manera que aquest es compromet a observar de forma diligent i fidel qualsevol instrucció addicional relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. Especialment, l'Usuari s'obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, s'abstindrà d'utilitzar el portal o els seus continguts:

 1. Amb fins contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic ia les instruccions rebudes del Titular.
 2. Amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.
 3. Per a remetre publicitat o comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat.
 4. Amb fins comercials o per a divulgar de qualsevol manera la informació obtinguda.

Registre, accés i ús del portal

L'Usuari que voluntàriament es registri al Portal es fa responsable de tractar de forma confidencial i custodiar adequadament la seva clau d'usuari i contrasenya d'accés, en tant que són personals i intransferibles, evitant així l'accés de terceres persones no autoritzades al Portal. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar immediatament al titular, en cas que conegui o sospiti l'ús de la seva contrasenya per tercers, o quan s'hagi produït qualsevol fet que faci possible l'ús indegut de la seva contrasenya, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i sense que la següent enumeració sigui un numerus clausus, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l'estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, les continguts) són propietat de Natàlia Rabert Trapé, o de tercers, dels quals Natàlia Rabert Trapé ha obtingut la corresponent llicència d'ús. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts. L'ús, explotació o utilització no autoritzada dels Continguts donarà lloc a les responsabilitats legals que pertoquen. Especialment està prohibit l'ús de les marques, noms comercials o signes distintius propietat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu titular.

Responsabilitats del titular

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i / o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. Així mateix, el titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

Exclusió de garanties

L'Usuari coneix i accepta expressament que el titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i / o subministrada al Portal amb relació als productes i / o serveis de Natàlia Rabert Trapé. En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal.
 2. L'existència d'interrupcions, errors en l'accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.
 3. L'absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministra. Correspon a l'Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.
 4. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix.
 5. La inexistència d'errors en els continguts.
 6. L'adequació per a un objectiu o fi particular del Portal i de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis postvenda de Natàlia Rabert Trapé.
 7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l'Usuari o per a tercers en motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.
 8. Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 9. Qualssevol altres danys que, si s'escau puguin causar per funcionament defectuós del Portal, incloent-hi, entre d'altres, danys directes, indirectes, pèrdues o perjudicis derivats d'una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o pèrdua d'informació, entre d'altres.
 10. Els comentaris o opinions expressades pels Usuaris i / o tercers al Portal, si n'hi ha. Natàlia Rabert Trapé es reserva el dret a esborrar qualsevol comentari que puguin resultar ofensius, inadequats o denigrants. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.

Enllaços

El Titular pot oferir al seu Portal enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. En cap cas aquests enllaços han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació de Natàlia Rabert Trapé a la contractació de productes i / o serveis que s'ofereixin. El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no exhaustiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació , arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general. Els Usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals aplicables als llocs web de destí. Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d'obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l'enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal de Natàlia Rabert Trapé, abastant tota l'extensió de la pàgina principal del Portal. En el cas que l'entitat que realitzés l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal de Natàlia Rabert Trapé, també desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i / o del Portal, necessités la prèvia autorització expressa i per escrit de Natàlia Rabert Trapé.

Nul·litat

En el cas que el titular no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal i / o Política de Privacitat, això no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de part seva.

Legislació i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal i Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la llei espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Privacitat

Per mitjà d'aquest Portal es recullen, a través de formularis inclosos en la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic, dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. en cap cas es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Aquest Portal no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'Usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El Titular és el responsable dels fitxers en els quals s'inclouran les dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web.

S'informa que les dades de caràcter personal que es recapten directament del Usuari a través dels diferents recursos disponibles al Portal, seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporades a la base de dades de la qual és responsable Natàlia Rabert Trapé, amb la finalitat de mantenir una comunicació àgil entre les parts a través de correu postal i / o electrònic, i no és cediran aquestes dades en cap cas a tercers, excepte en els casos d'existència d'una obligació legal.

L'Usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, limitació i oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-se a Assumpta Pineda Rodoreda, a l'adreça Casa Camp APT 140 08570 Torelló (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic info@tropicgallery.com, o sol·licitant-lo per qualsevol altre mitjà del que quedi constància del seu enviament i de la recepció.

El Titular compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, de 27 d'abril de 2016, i altra normativa vigent en cada moment i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'Usuari, per al que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti al titular, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables, així com s'ha establert en la seva companyia el seu propi Reglament de Seguretat, el contingut és d'obligat compliment per a tots els empleats de Natàlia Rabert Trapé, presents o futurs.

Política de cookies

A tropicgallery.com utilitzem cookies per facilitar l'ús de la pàgina web i en cap cas aquestes emmagatzemen cap dada personal, ni cap tipus d'informació que pogués identificar-lo. 

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que vostè visita que contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat, amb posterioritat, per a la pàgina web. L'ús d'aquestes cookies és essencial per al funcionament del web, aportant innombrables avantatges, com per exemple, recordar les dades d'usuari i cada part de la seva reserva a mesura que avança a través de la pàgina web, així com mostrar el contingut adequat en funció de les seves preferències i opcions seleccionades de viatge. També faciliten la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i l'usabilitat a la web, el que significa que podem millorar la seva experiència a través d'aquestes.

Cookies que utilitzem

Les úniques cookies que utilitza la nostra pàgina i la seva finalitat es detallen a continuació:

 1. Cookies de navegació: són estrictament necessàries i permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web així com la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades. La informació que contenen és genèrica i anònima, no s'hi inclouen dades personals, ni es recull informació que identifiqui els visitants.
 2. Cookies de tercers per a l'anàlisi estadística, com Google Analytics, que de forma anònima permet realitzar un seguiment de la interacció de l' usuari dins de la pàgina web, saber quantes vegades visita el lloc, quan va ser la primera i última vegada que va visitar la web i plug-in, que permet compartir continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Desactivació de les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al dispositiu. Molts navegadors permeten activar un mode privat a través del qual les cookies s'esborren després de la visita. Llegiu atentament la secció d'ajuda del vostre navegador per conèixer més sobre com activar el mode de navegació privada. Podrà seguir visitant les nostres web encara que el seu navegador estigui en mode privat si bé la seva navegació per la nostra web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar.